Característiques de les comunicacions

S’ha acordat ampliar el període d’enviament de propostes de comunicació fins al divendres 16 de novembre.

El termini per a presentar les propostes de comunicació finalitza el 5 de novembre de 2012. Les propostes han de ser enviades a l’adreça electrònica dels grups de treball per l’autor o autora principal. I únicament es respondran els correus electrònics enviats pel principal autor o autora.

Les característiques dels resums de les comunicacions són les següents:

 • Extensió màxima de 300 paraules
 • Autoria
 • Títol de la comunicació
 • Assenyalar entre 3 i 5 paraules clau
 • Grup de treball al qual es presenta

 

 NOVETAT: LA DATA LÍMIT PER A ENTREGAR ELS TEXTOS COMPLETS I FINALS DE LES COMUNICACIONS S’HA AMPLIAT FINS EL DIA  5 D’ABRIL DE 2013.

Les característiques dels textos finals de les comunicacions són aquestes:

Les característiques dels textos finals de les comunicacions són aquestes:

 • A la primera pàgina, cal fer-hi constar el títol de la comunicació (Arial 14 Negreta), Nom i cognoms dels autors (Arial 14) i afiliació i correu electrònic (Arial 12)
 • Els documents s’han d’enviar en format Microsoft Word, seguint la plantilla indicada: cos del text amb lletra Arial 11, interlineat 1,5 i justificat.
 • Cal numerar els diferents apartats de què consti el text cal numerar-los (Arial 11 negreta), per exemple: 1. Introducció; 2. Marc teòric
 • El text ha de tenir un màxim de 8.000 paraules, excloent la bibliografia, que ha d’anar al final.
 • S’han de reduir al mínim les notes a peu de pàgina, preferiblement situades al final i numerades. No han d’incloure referències bibliogràfiques, sinó aclariments de contingut.
 • Les citacions bibliogràfiques que hagin de figurar dins del text s’han de posar entre parèntesis de la manera següent: (Cognom, any, pàgina inicial-pàgina final) Ex: (Flaquer, 1999, 15-41).
 • En cas de doble autoria, s’han de citar els dos autors.
 • Quan hi hagi tres o més autors, s’ha de citar el primer seguit d’et al.
 • En cas de citar més d’una referència en el mateix parèntesi, els autors han d’anar seguits per ordre cronològic, i si tots han publicat durant el mateix any, han de seguir un ordre alfabètic.
 • La forma de referenciar la bibliografia la trobareu al Call For Papers.


La llengua catalana és la llengua oficial única del congrés.  El francès, el castellà, o qualsevol altra llengua podran ser emprades pels congressistes i participants que aixi ho vulguin en els debats, els seminaris, els tallers i en les comunicacions i les sessions dels grups de treball. Les sessions plenàries es faran en la llengua nacional. Per a la presentació caldrà acordar-ho amb el coordinador del Grup de Treball.

Model de text final

Per a qualsevol dubte, contacteu amb la secretaria del Comitè Científic:

c.cientific@ccsociologia.iec.cat