Criteris d’avaluació i publicacions de les comunicacions

Presentació en els grups de treball

La presentació de les comunicacions acceptades es farà en els grups de treball, en funció del contingut de la comunicació i d’acord amb l’organització general de les sessions.

Es preveu fer cinc presentacions per sessió, i s’hi dedicaran aproximadament quinze minuts d’exposició de la comunicació i deu minuts de debat. Si el nombre de comunicacions a presentar en algun grup de treball excedeix aquestes previsions, els coordinadors organitzaran les sessions i distribuiran el temps de presentació i de debat de les comunicacions, de manera que les propostes de comunicació acceptades pel Comitè Científic tinguin cabuda i siguin considerades en el desenvolupament dels grups de treball.

 

Certificats

Totes les persones inscrites i presents en el Congrés rebran:

1. El certificat d’assistència corresponent.

2. Certificat de presentació de comunicació: s’entregarà a títol individual a tots els autors inscrits que hagin fet el pagament corresponent i hagin assistit i presentat la comunicació en el Congrés. Els certificats inclouran, en primer terme, el nom i els cognoms de l’autor/a inscrit/a que hagi assistit i presentat la comunicació en el marc del Congrés, seguits del títol de la comunicació i dels noms i cognoms de la resta d’autors participants, en l’ordre que figurin en la proposta inicial de comunicació.

 

Publicació de les comunicacions

 • Els resums de les propostes de comunicació acceptades pel Comitè Científic es publicaran (amb ISBN) a la guia del Congrés (sigui en format paper o en línia), que es lliurarà en el moment de l’acreditació i la recollida de materials del Congrés.
 • Els autors que tinguin una proposta acceptada hauran d’enviar el text final complet abans del 15 de març de 2013.
 • L’estructura del text complet i el nombre de coautors han de ser els mateixos que els utilitzats per al resum de la proposta.
 • El contingut de les comunicacions completes rebudes figurarà en el web (després del Congrés) i ha de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules.

L’organització del Congrés té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa (conferències, ponències marc, comunicacions) de manera íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o difusió de la docència. Per a aquestes finalitats, els autors participants accepten cedir, de manera no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que els corresponen com a autors; autoritzen el Congrés a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet, i permeten que els incorporin a una base de dades electrònica d’accés obert.

Per poder donar la màxima flexibilitat i facilitar les preferències particulars dels congressistes, aquests poden presentar les propostes a setze grups de treball, pensats en funció d’una temàtica o matèria específica ben diferenciada i coordinats per especialistes de reconegut prestigi en l’àmbit de cada grup.

Presentació de les propostes

 • El primer autor és el responsable de la comunicació i és l’única persona amb qui l’organització mantindrà contacte per correu electrònic.
 • Les propostes de comunicació es poden presentar fins al 5 de novembre de 2012, tenint presents les característiques indicades en el Call for papers del Congrés.
 • Per poder presentar qualsevol proposta acceptada en el Congrés, el primer autor, com a mínim, hi ha d’estar inscrit.
 • En cap cas, les propostes de comunicació no poden ser presentades per més de quatre coautors.
 • Un congressista pot participar, com a màxim, en dues comunicacions.

Avaluació

 • L’avaluació de les propostes correspon al Comitè Científic. Es valorarà cada proposta en funció dels criteris establerts segons una plantilla comuna aprovada pel Comitè Científic.
 • Les propostes de comunicació seran objecte de doble avaluació per part de dos experts en l’àrea temàtica del grup de treball corresponent. Cada proposta tindrà la puntuació corresponent com a resultat de la mitjana d’ambdues valoracions. En cas de discrepància molt notable entre els avaluadors, se’n farà una tercera lectura.
 • La Secretaria del Congrés notificarà l’acceptació o denegació de la proposta de comunicació al seu responsable (primer autor), per correu electrònic, entre el 17 i el 21 de desembre de 2012.